SSLC Result 2023


Amrut M. Mulimani
(92.96 %)

Nagaraj M. Kajagar
(90.40 %)

Mohan M. Yangri
(88.32 %)

Nagaraj M. Megalamani
(88.16 %)

Prashant V. Potadar
(87.52 %)

Shrishant Y. Hosur
(87.04 %)

Dattatreya R. Deshpande
(85.60 %)

Ajay H. Gadigennavar
(85.44 %)

Suchit K. Kurubagatti
(85.44 %)

Sumit H. Killiket
(85.28 %)

Prajwal H. Kulloli
(85.00 %)