SSLC Result 2017-18


Sharankumar Hebbal (95.68 %)

Mallikarjun Chougala (94.40 %)

Sandeep Khaggannavar (93.28 %)

Shubham Belwatkar (91.68 %)

Ishwar Kanbur (91.52 %)

Ajit Janagond (90.88 %)

Anand Mallanavar (90.56 %)

Ravikumar Sajjan (90.40 %)

Mallinath Mudagule (90.08 %)

Abhishek Ambagol (89.60 %)

Mallikarjun L Talwar (89.60 %)

Sampath N Yaragatti (88.80 %)

Kiramkumar Hiremath (88.48 %)

Mahantesh Shamshi (88.00 %)

Mohamedshami Maddimani (87.84 %)