SSLC CBSC Annual Result – 2023


Prathmesh R. Kumbar
(78.33 %)

Summet S. Biradar
(77.83 %)

Preetham M. Bengeri
(77.17 %)

Amogh Pavate
(75.00 %)

Shashank Rotti
(72.33 %)

Sanju Patil
(71.50 %)

Rahul Shivapur
(67.33 %)

Sunil Rathod
(67 %)

Prajwal Balangoudar
(65.83 %)

Sanjay Patil
(64.50 %)